Wijziging Arbowet per juli 2017; Aan de slag met preventie!

Wijziging Arbowet per juli 2017; Aan de slag met preventie!

Nieuws

Wijziging Arbowet per juli 2017; Aan de slag met preventie!

De vernieuwde Arbowet richt zich met name op de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, betere preventie en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen.

Er gaan zaken veranderen rond de taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Een aantal maatregelen in de nieuwe wet zal tot meer aandacht voor preventie in bedrijven leiden.

 • In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol:
  De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker en zijn positie in de organisatie zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. De preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.
 • In de praktijk is het al zo dat de preventiemedewerker geregeld arbodienstverleners adviseert en zo nodig nauw met hen samenwerkt. Dat wordt nu ook in de wetgeving vastgelegd. Het doel is om de activiteiten van arbodienstverleners, preventiemedewerker en werkgever goed op elkaar af te stemmen.

Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen om betere preventie te stimuleren?

1. Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts

 • Het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd.
 • In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren.
 • Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:

1. De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
2. De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
3. De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
4. De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
5. De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen

 • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.In plaats van bijstand verlenen is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt duidelijker dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

 • Invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker.
 • Verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.

3. Beter onderkennen en melden beroepsziekten

 • De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt, wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden.

4. Meer preventie

Een aantal maatregelen in de nieuwe wet zal tot meer aandacht voor preventie in bedrijven leiden.

 • In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden. Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

5. Handhaving

 • Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.
 • De elementen van het contract zijn ook handhaafbaar gemaakt.
 • Eventuele invoering van een boete bij niet melden van beroepsziekten.

Update ‘Second opinion’!

Eind 2016 (tot 9 januari 2017) heeft een openbare internetconsultatie plaatsgevonden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. De reacties waren voor het ministerie van SZW aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandighedenbesluit op enkele inhoudelijke punten aan te passen of van een nadere toelichting te voorzien.

De gewijzigde tekst van het Arbeidsomstandighedenbesluit ligt nu voor bij de Raad van State. Het is niet bekend hoeveel tijd er nodig is voordat zij met een advies komt, maar het uitgangspunt blijft vooralsnog om de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over de second opinion en klachtenregeling op 1 juli 2017 in werking te laten treden.

Bron: NiBHV publicatie: link naar artikel op wehttps://www.nibhv.nl/bsite NiBHV

Kunnen wij u helpen?

Neem contact op

Quinton staat voor:

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Stuur ons dan een bericht

Cursus Wijziging Arbowet per juli 2017; Aan de slag met preventie! direct aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in of vraag een offerte aan via Mijn Quinton

Aantal personen *
Locatie *
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam *
Straatnaam + Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Contactgegevens
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Telefoon *
E-mail *