Klachten

Klachten

Quinton

EHBO
EHBO
Klachten

Klachten

De medewerkers van Quinton Brandveiligheid b.v. (hierna Quinton) proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat we kunnen zoeken naar een goede oplossing. Daarnaast helpt uw klacht de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat kunt u doen?

Het beste is om uw klacht eerst te bespreken met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Meestal is dat degene waarmee u contact heeft gehad voor een vraag of advies. Bent u niet tevreden over het resultaat of wilt u liever niet met de betreffende medewerker praten, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij de kwaliteitsfunctionaris van Quinton.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van Quinton kan een klacht indienen. U kunt bij ons alleen klachten indienen die gaan over zaken die met onze organisatie te maken hebben.

Behandeling van uw klacht

Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. De kwaliteitsfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt binnen (en zo nodig buiten de organisatie) alle relevante informatie op. Vervolgens wordt met u en de betrokken medewerker(s) overlegd, waarna uiteindelijk een terugkoppeling naar u zal volgen. Uw klacht zal binnen twee weken afgehandeld zijn, in uitzonderlijke gevallen kan deze termijn langer zijn. Hiervan wordt u dan op de hoogte gesteld.

Wat valt niet onder de klachtenregeling?

De klachtenfunctionaris neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid.

Kosten

Behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris is gratis. De kosten van eventuele rechtshulp aan de klager zijn voor rekening van de klager.

Privacy

Voor het opvragen of inzien van informatie met betrekking tot uw klacht wordt uw toestemming gevraagd. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht. Tevens is de privacy verklaring van Quinton van toepassing.

Klacht indienen

U kunt uw schriftelijke klacht/opmerking richten aan:
Quinton Brandveiligheid b.v.
t.a.v. de kwaliteitsfunctionaris

klachten@quintonbhv.nl

Telefoon: 088-0103400

Bewaartermijn


Het klachtenformulier wordt opgeborgen in het klachtenafhandelingssysteem. De registratielijst van in behandeling zijnde klachten wordt bewaard bij de directie. Alle klachten worden voor een periode van drie jaar geregistreerd en bewaard.

Geschillencommissie

Quinton zal uw klacht zo zorgvuldig mogelijk afhandelen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, kunt u zich, in het geval van een hulpverlening, wenden tot de directie van Quinton. Dit kan via directie@quintonbhv.nl